تعمیر بردازکجا شروع میشه.
بستگی به نوع بردم داره
معمولا بررسی چشمی مرحله اوله تعمیراته.
ببینیم چشمی چیزی خرابه. اتصالی کنده شده؟
خرابی ای میبینیم؟
بعد برررسی فیوز ها و… بعد بستگی به فعالیت برد کارمونو شروع میکنیم. از ورودی برق برذ شروع میکنیم مثلا یه بردی یه وظیفه خاصیش انجام نمیشیه باید بدونیم چه قطعاتی اون کار خاصو انجام میده بررسیش کنیم یا گاهی اصلا روشن نمیشه از بخش های ورودی ندار قطعات چک میشن یکی یکی.